Unie výrobců vah České republiky
Unie výrobců vah České republiky

Je zájmové sdružení právnických osob, které se ve své podnikatelské činnosti zabývají výrobou, prodejem nebo servisem vah a vážicích zařízení.

Tyto stránky nabízejí informace nejen o UVV, ale také o firmách, které se zabývají výrobou, servisem nebo prodejem vah a jsou členy UVV. Řadu důležitých informací je možné nalézt v rubrice události , kde jsou také nabídnuty některé dokumenty ke stažení.

Posláním Unie je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského výrobního průmyslu v České republice, a to jak z hlediska technického, tak i administrativního, a hájit společně zájmy svých členů, zejména při jednání se státními orgány. V úkolech Unie je i poskytování konsultací v oblasti vážení a vah včetně nezbytné legislativy. Přesné údaje o poslání a práci UVV je možné najít ve stanovách.
Historie UVV
V souladu s §20 f Občanského zákoníku o zájmovém sdružení právnických osob byla 30. listopadu 1994 zakladatelskou smlouvou založena Unie výrobců vah České republiky. Odbor občansko právní OÚ Prahy 8 svým rozhodnutím zapsal toto sdružení do registru, rozhodnutí nabylo právní moci 12.1.1995.

Vážení jako jedna z nejstarších měřicích disciplín, má svoji tradici. Proto v nových podmínkách tržního hospodářství jsou všechny uvedené aspekty nezanedbatelné a vyžadují úzkou spolupráci a koordinaci. Toto platí i v případě mezinárodní spolupráce, zejména v případě našeho vstupu mezi země Evropské unie. Ke splnění těchto cílů předpokládá Unie v tuzemsku spolupráci s Českým metrologickým institutem a s Úřadem pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví. Na mezinárodní úrovni se Unie přihlásila k členství do Evropské konfederace národních obchodních organizací, reprezentujících evropské výrobce a dodavatele vážicích zařízení CECIP (Comité Européen des Constructeurs d'Instruments de Pesage) se stálým sídlem v Paříži. Do této organizace byla Unie začleněna na pravidelném 46. zasedání v Lyonu dne 17.05.1996.

CECIP zahrnuje v současnosti 15 národních sdružení (členů), a sice z České republiky, Finska, Francie, Holandska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie. Je tedy patrné, že tato nevládní organizace může seriozně reprezentovat svá členská sdružení na evropské úrovni. Z těchto aktivit je třeba uvést zejména mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML, WELMEC), Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) a Mezinárodní úřad pro míry a váhy. Členství v tomto sdružení pokládá Unie za významné z hlediska získávání a výměny informací mezi účastníky a možnosti perspektivního spolupůsobení při tvorbě legislativních předpisů v rámci EU
Kontakty a orgány sdružení
UNIE VÝROBCŮ VAH ČESKÉ REPUBLIKY
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 638 39 300
e-mail: uvvcr@uvvcr.cz
  
  
 
Předseda:Ing. Daniel Šťastný
Místopředsedové:Ing. Antonín Slavíček, Ing.Jaroslav Hronek
Jiří Janoušek
Úřadující sekretář:Ing. Hana Havlová
Kontrolní komise:Josef Polák, Ing. Ivan
Lövy
Unie výrobců vah České republiky
je zájmové sdružení právnických osob, které se ve své podnikatelské činnosti zabývají výrobou, prodejem nebo servisem vah a vážicích zařízení.

Tyto stránky nabízejí informace nejen o UVV, ale také o firmách, které se zabývají výrobou, servisem nebo prodejem vah a jsou členy UVV. Řadu důležitých informací je možné nalézt v rubrice události , kde jsou také nabídnuty některé dokumenty ke stažení.

Posláním Unie je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského výrobního průmyslu v České republice, a to jak z hlediska technického, tak i administrativního, a hájit společně zájmy svých členů, zejména při jednání se státními orgány. V úkolech Unie je i poskytování konsultací v oblasti vážení a vah včetně nezbytné legislativy. Přesné údaje o poslání a práci UVV je možné najít ve stanovách.