Stanovy
Schválené 20.01.1998, stav k 9.4.2002 (12. VH)

§1 Název a sídlo

Čl. 1 Název zní:
"Unie výrobců vah České republiky", ve zkratce "UVVČR". Při styku se zahraničím se podle potřeby užívá překlad anglický "Union of the Producers of Weighing Machines of the Czech Republic", ve zkratce "UPWMCR" nebo francouzský "Union des Producteurs des Instruments de Pesage de Republique Tcheque", ve zkratce "UPIPRT". Dále v textu pouze "Unie".

Čl. 2 Sídlo Unie je:
Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8

Čl. 3 Logo Unie je uvedeno v příloze A. Logo má tvar štítu o šířce 100 mm a výšce 90 mm. Logo může být použito v pozitivní i negativní formě. Pro elektronické aplikace smí být logo použito ve čtvercovém tvaru. Doporučuje se používat velikosti v řadě 1, 2, 5, 10, nejmenší velikost strany 10 mm, v případě kvalitního tisku je přípustná ještě velikost strany 5 mm.

§2 Poslání Unie

Posláním Unie je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského výrobního průmyslu v českých zemích jak z hlediska technického, tak administrativního a hájit společné zájmy jeho členů, zejména zastupováním členů při jednání se státními orgány a poskytováním konzultací a rad v oblasti vah a vážení vč. legislativy.

K naplnění tohoto poslání Unie zejména:

•   prosazuje, hájí a reprezentuje zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí
•   organizuje a udržuje styky s ostatními tuzemskými i zahraničními výrobci vah a vážicích zařízení a organizacemi      s obdobným posláním jako má Unie, zejména s vahařským cechem a CECIP
•   spolupracuje se státními orgány působícími v oblasti měření a v jiných oblastech, dotýkajících se zájmů členstva a při jednání s nimi hájí společné zájmy členů
•   prosazuje používání metod vážení a vážicích technologií nejvyšších kvalit a spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby tyto předpisy braly v úvahu současný i budoucí technologický rozvoj
•   spolupracuje s příslušnými státními orgány při tvorbě legislativních předpisů, aby bylo represivně postihováno neplnění minimálních požadavků veřejného zájmu, aby však přitom nebyl omezován rozvoj technologií vážení
•   podporuje jednotný mezinárodní systém výkladu a užívání předpisů, metod a postupů a zjednodušování formalit pro získání typového schválení a pro cejchování
•   připravuje pracovní programy v oblasti technické, ekonomické, obchodní aj., pořádá odborné přednášky a semináře.

§3 Základní zásady činnosti Unie

Čl. 1 Unie je založena na demokratických principech. Členství v Unii je dobrovolné a vzniká na základě žádosti o členství a rozhodnutí valné hromady.

Čl. 2 Stanoviska, návrhy a úkoly jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí přímo, prostřednictvím orgánů Unie nebo v rámci pracovních skupin.

Výsledky práce členů Unie jsou formulovány ve formě rozhodnutí nebo doporučení. Rozhodnutí se týkají zejména organizačních a vnitřních záležitostí a vydává je valná hromada nebo výbor, je-li k tomu valnou hromadou pověřen. Doporučení se týkají zejména oblastí technické a legislativní a vydává je výbor, obvykle na návrh odborné pracovní skupiny.

Usnesení valné hromady jsou vždy rozhodnutími, rozhodnutími jsou dále ta usnesení výboru, pro která byl výbor pověřen valnou hromadou nebo těmito stanovami. Ostatní usnesení výboru jsou doporučeními.
(§7, čl. 8, §11, čl. 3)

Čl. 3 Rozhodnutí orgánů Unie jsou pro všechny členy závazná.

Čl. 4 Nehodlá-li člen respektovat některé technické, legislativní nebo jiné doporučení Unie, je povinen zaslat sekretáři písemné stanovisko, v němž vysvětlí důvody svého odmítnutí. Sekretář o tomto postoji informuje ostatní členy.

§4 Právní forma, vznik a zánik Unie

Čl. 1 Unie je právnickou osobou. Je zájmovým sdružením právnických osob, vzniklým zakladatelskou smlouvou a registrovaným podle §20f až §20j zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

Čl. 2 O zániku Unie včetně způsobu likvidace a určení likvidátora rozhoduje valná hromada. Nerozhodne-li valná hromada jinak, likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru jejich příspěvků v roce likvidace.

Čl. 3 Unie zaniká z rozhodnutí valné hromady. O zániku Unie musí rozhodovat kvalifikovaná většina. Nerozhodne-li o zániku valná hromada, zaniká Unie také z rozhodnutí správního orgánu nebo v případě, že v Unii zůstanou pouze dva členové.

§5 Práva a povinnosti členů

Čl. 1 Práva členů a pozorovatelů

a) členové mají právo
•  podílet se na rozhodování valné hromady, hlasovat, volit a navrhovat kandidáty do všech orgánů Unie
aktivně se podílet na činnosti Unie, aby mohlo být naplňováno její poslání
•  účastnit se veškeré činnosti Unie, spolurozhodovat o její činnosti a vyjadřovat se k činnosti jejích orgánů
předkládat návrhy na změny a úpravy základních dokumentů Unie a na svolání valné hromady
•  zapojit se do činnosti odborných pracovních skupin
•  požadovat od Unie poskytnutí či zprostředkování služeb, vyplývajících z poslání Unie.

b) Pozorovatel má stejná práva jako člen s tím, že se nezúčastňuje hlasování, nenavrhuje svolání valné hromady a jeho zástupce nemůže být volen do orgánů Unie.
Čl. 2 Povinnosti členů a pozorovatelů

Člen i pozorovatel je povinen
•  řídit se stanovami Unie
•  platit řádně a včas členské příspěvky, příspěvky pozorovatele a zálohy na úhradu služeb
•  chránit a pečovat o dobré jméno a pověst Unie
•  poskytovat Unii všechny informace potřebné k uskutečnění poslání Unie s výjimkou informací tvořících obchodní nebo státní tajemství.

§6 Vznik, pozastavení a zánik členství v Unii

Čl. 1 Vznik členství

a) Členství v Unii je řádné nebo zvláštní dané statutem pozorovatele. Řádné členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí. Statut pozorovatele vzniká dnem rozhodnutí výboru nebo valné hromady o přijetí.

b) Řádným členem (dále jen člen) se mohou stát právnické osoby, mající hlavní sídlo na území ČR a provozující činnost v oboru vah nebo vážicích zařízení v ČR, kterou tvoří výroba, projekce, montáž, opravy, prodej, dodávky komponent a pod., a které souhlasí s posláním Unie a těmito stanovami.

Žadatel o řádné členství podává písemnou přihlášku sekretáři.

c) Schvalování žádosti o přijetí musí být zařazeno na program nejbližší valné hromady.

d) Statut pozorovatele mohou získat ty subjekty, jejichž činnost s výrobou vah nebo výrobou vážicích zařízení souvisí (např. školy), uznávají-li tyto stanovy a vysloví-li s jejich statutem pozorovatele výbor souhlas.

e) Proti rozhodnutí výboru o nepřijetí za pozorovatele se může žadatel odvolat do 3 týdnů od sdělení tohoto rozhodnutí prostřednictvím sekretáře k nejbližší valné hromadě, která o udělení statutu pozorovatele rozhodne s konečnou platností.

Čl. 2 Pozastavení členství

a) V případech, určených těmito stanovami nebo valnou hromadou, je možné členu pozastavit členství. Členství je pozastaveno do doby, kdy podmínky pro pozastavení členství zaniknou, nebo do okamžiku ukončení členství.

b) Je-li pozastaveno členství, ztrácí člen právo spolurozhodovat o činnosti Unie (hlasovací právo) a být zván na mimořádné valné hromady

Čl. 3 Zánik členství

Člen nebo pozorovatel, který hodlá ukončit své členství v Unii, musí o tom písemně informovat sekretáře.

Členství zaniká automaticky se zánikem členského subjektu.

a) Člen může být vyloučen pro porušování stanov Unie, neplacení členských příspěvků nebo příspěvků pozorovatele, závažného poškození zájmů jiného člena, pozorovatele nebo hosta, porušení jiných zákonných norem a ostatních závažných důvodů (např. zásadní změna výrobního programu); o vyloučení rozhoduje vždy valná hromada.

Návrh na vyloučení člena s uvedením všech důvodů může podat kterýkoliv člen, výbor nebo kontrolní komise. Písemný návrh s uvedenými důvody musí být předán sekretáři.

Výbor návrh přezkoumá a pokusí se mezi navrhovatelem a navrženým dosáhnout smírného řešení (za smírné řešení se považuje i ukončení členství na žádost člena). V případě úspěšného smírného řešení je výbor povinen informovat o požadavku na vyloučení a dosaženém smíru nejbližší valnou hromadu.

Člen může být vyloučen pouze v případě, že v tajném hlasování hlasuje pro vyloučení kvalifikovaná většina.

b) Vyloučení pozorovatele probíhá obdobně jako vyloučení člena včetně pokusu výboru nalézt smírné řešení. Rozhodnutí o vyloučení je v pravomoci výboru, vyloučený pozorovatel má právo se odvolat k nejbližší řádné valné hromadě. Od rozhodnutí výboru do rozhodnutí valné hromady je pozorovateli pozastaveno členství. K vyloučení pozorovatele je nutná většina prostá.

c) Je-li ukončeno členství některou z výše uvedených forem, nemá bývalý člen nárok na kompenzaci vložených členských příspěvků a zanikají jeho práva k majetku Unie.

Stejně tak pozorovatel nemá nárok na kompenzaci vložených příspěvků.

Pokud Unie poskytuje členu nebo pozorovateli, který byl vyloučen, placené služby, budou tyto služby i přímo související služby dokončeny v dohodnutém rozsahu a ceně. Další služby pak budou poskytovány stejně jako kterémukoliv zájemci-nečlenu.

Čl. 4 Hosty Unie se mohou stát osoby právnické i fyzické, jejichž dlouhodobá činnost v oboru vážení je z hlediska Unie nesporně úspěšná pro vahařskou i ostatní veřejnost. Host není členem Unie, je však zván na valné hromady a může se účastnit veškerých aktivit Unie. Host nemá právo hlasovat, jeho návrhy jsou brány v úvahu jako hlas poradní.

Návrh zvát hosta Unie může výboru prostřednictvím sekretáře podat písemně kterýkoliv člen.

§7 Členské příspěvky

Náklady na činnost Unie a jejího sekretariátu jsou hrazeny zejména z členských příspěvků.

Čl. 1 Každý člen platí členský příspěvek a podílí se na nákladech Unie podle pravidel schválených valnou hromadou na základě rozpočtu, předloženého výborem.

Čl. 2 Pozorovatelé platí příspěvek na činnost Unie ve výši dohodnuté s výborem. Výbor postupuje podle pokynů valné hromady o stanovení výše příspěvků pozorovatelů.

Čl. 3 Hosté žádné příspěvky neplatí.

Čl. 4 Členský příspěvek je splatný do jednoho měsíce od schválení rozpočtu valnou hromadou.

Čl. 5 Na návrh člena mu výbor může stanovit individuální členské příspěvky vyšší než příspěvky stanovené valnou hromadou, stejně tak může tyto částky zaplatit před termínem splatnosti.

Čl. 6 Členu, který nezaplatí příspěvek do dvou měsíců po stanoveném termínu, bude do doby úplného zaplacení příspěvku pozastaveno členství. Nezaplacení příspěvků může být důvodem k podání návrhu na vyloučení.

Čl. 7 Náklady na služby poskytované Unií se fakturují členům zálohově podle pravidel stanovených valnou hromadou.

Čl. 8 Výbor je oprávněn k rozhodnutí o změně termínů platby, snížení výše platby a případně i jejím prominutí z mimořádných důvodů v souladu s §11 čl.3.

§8 Orgány Unie

Orgány Unie jsou:

•  valná hromada
•  výbor
•  kontrolní komise
•  předseda
•  místopředseda
•  sekretář

Oprávnění jednat jménem Unie navenek mají předseda, místopředseda a sekretář, případně osoby vybavené v potřebném rozsahu plnou mocí udělenou předsedou nebo místopředsedou.

§9 Způsob a formy hlasování

Čl. 1 Hlasování valné hromady

Neurčí-li tyto stanovy jinak, je souhlas dán, hlasuje-li pro nadpoloviční většina přítomných a zastoupených členů.

Je-li podle stanov vyžadována prostá většina, musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů, je-li podle stanov vyžadována kvalifikovaná většina, musí souhlasit alespoň dvě třetiny všech členů.

Čl. 2 Hlasování výboru

Výbor hlasuje vždy nadpoloviční většinou všech členů. Má-li výbor sudý počet členů, rozhoduje hlas předsedy. Předseda hlasuje zásadně poslední.

Čl. 3 Hlasování kontrolní komise

Kontrolní komise hlasuje vždy nadpoloviční většinou všech členů. Má-li kontrolní komise sudý počet členů, rozhoduje hlas předsedy. Předseda hlasuje zásadně poslední.

§10 Valná hromada

Čl. 1 Nejvyšším orgánem Unie je valná hromada.

Valná hromada se koná jako řádná nebo jako mimořádná.

Valnou hromadu tvoří delegace členů. Valné hromady se mohou zúčastnit i pozorovatelé, jsou-li přizváni.

Valné hromady se vždy účastní výbor Unie a kontrolní komise.

Čl. 2 Řádná valná hromada se musí konat alespoň jednou v roce.

Čl. 3 Mimořádnou valnou hromadu svolá sekretář na písemný návrh výboru, nejméně tří řádných členů nebo kontrolní komise. Svolává ji i ve všech případech, určených stanovami (§6, čl. 3, písm. c).

Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po podání návrhu na její konání.

Z časových nebo ekonomických důvodů smí být mimořádná valná hromada nahrazena hlasováním per-rollam. To neplatí pro mimořádnou valnou hromadu, která má rozhodnout o vyloučení člena.

Čl. 4 Každý člen může na valnou hromadu vyslat maximálně 2 delegáty.
Každá delegace má jeden hlas, obvykle vyjádřený statutárním orgánem člena nebo jím určeným zástupcem.
Člen může písemně delegovat své pravomoci na jiného člena; každý člen smí přijmout nejvýše jediné delegování pravomoci.

Čl. 5 Valná hromada:

•  schvaluje generální linii Unie ve znění programového prohlášení výboru
•  rozhoduje o vstupu Unie do jiných organizací nebo o majetkových účastích v jiných organizacích
•  rozhoduje o znění stanov kvalifikovanou většinou
•  volí a odvolává výbor
•  jmenuje sekretáře Unie, je-li sekretář zaměstnancem Unie, stanoví mu pracovní a platové podmínky
•  jmenuje předsedu kontrolní komise, stanovuje její složení a projednává její zprávu
•  projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti Unie
•  podle zmocnění valnou hromadou rozhoduje o úpravách členského příspěvku z mimořádných důvodů (termíny, změny výše, osvobození atd.) a na žádost člena mu stanoví individuální vyšší členský příspěvek
•  projednává a schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok
•  na základě rozpočtu stanoví výši členských příspěvků a záloh dle §7
•  stanoví odměnu pro členy výboru Unie
•  rozhoduje o přijetí nových členů Unie
•  potvrzuje účast pozorovatelů v Unii a rozhoduje o odvolání pozorovatele proti jeho vyloučení výborem
•  potvrzuje účast Unie v jiných integračních seskupeních
•  zřizuje pracovní skupiny
•  projednává a rozhoduje o otázkách, zařazených do programu jednání na návrh výboru, kontrolní komise, předsedů pracovních skupin nebo alespoň tří členů Unie
•  rozhoduje o způsobu vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku hospodaření
•  rozhoduje o vyloučení člena
•  rozhoduje o ukončení činnosti Unie
•  rozhoduje o způsobu likvidace, jmenuje likvidátora a rozhoduje o majetkovém vypořádání
•  stanovuje, ve kterých případech bude výborem vydáno rozhodnutí a kdy pouze doporučení

Čl. 6 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina všech členů.

O rozhodnutích valné hromady po skončení jednání sekretář informuje všechny členy.

Každý člen výboru a sekretář mají po jednom hlasu; musí hlasovat osobně.

Čl. 7 Sekretář podle pokynů předsedy rozesílá pozvánky všem členům. Oznámení o konání mimořádné valné hromady rozešle sekretář všem členům nejméně 14 dní před termínem jejího konání.

V pozvánce uvede program jednání a datum, čas a místo konání valné hromady, případně přiloží podkladové materiály.

Čl. 8 Jednání valné hromady řídí předseda Unie, případně místopředseda.

Čl. 9 O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda a sekretář nebo jiný pověřený člen Unie. Zápis obdrží každý člen Unie, přizvaný pozorovatel nebo host jej obdrží na požádání.

§11 Výbor Unie

Čl. 1 Výbor Unie je nejvyšším orgánem Unie v období mezi valnými hromadami.

Výbor se skládá nejméně ze tří členů:

předsedy,
místopředsedy a
sekretáře.
Maximální počet členů není omezen, řídí se pouze potřebami Unie. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou, každý člen výboru má jeden hlas.

Čl. 2 Výbor připravuje jednání pro řádné a mimořádné valné hromady. Dále může výbor prošetřit žádost člena, aby rozhodl a vyřešil rozpory, které mohou vzniknout mezi dvěma nebo více členy, kteří o rozhodnutí požádají. V tom případě výbor vydá dočasné rozhodnutí, které bude projednáno na nejbližší valné hromadě.

Čl. 3 Pokud to bude uznáno za prospěšné, vypracuje výbor vnitřní předpis, který předloží ke schválení valné hromadě. (Např. jednací řád valné hromady.)

Výbor se schází podle potřeby.
Výbor dále

•  rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Unie
•  rozhoduje o přijetí pozorovatelů a stanovuje výši jejich příspěvku
•  rozhoduje o vyloučení pozorovatele
•  rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí a hmotného majetku
•  předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti výboru
•  předkládá valné hromadě po projednání s kontrolní komisí účetní závěrku za uplynulý a návrh rozpočtu na běžný rok
•  předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena
•  zřizuje dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti Unie
•  pověřuje sekretáře svoláním řádné i mimořádné valné hromady
•  schvaluje návrhy hostů Unie

Zde vyjmenovaná usnesení jsou rozhodnutími ve smyslu §3, čl. 2.

Čl. 4 Předseda

Předseda je volen valnou hromadou na dobu tří let.

Předseda řídí jednání výboru a valných hromad.

Předseda Unie a v jeho nepřítomnosti či z jeho pověření místopředseda Unie jedná jménem Unie o všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání Unie. Tato pravomoc může být písemně delegována i na jiné zástupce členů Unie, v odůvodněných případech i na třetí osoby.

Čl. 5 Místopředseda

Nemůže-li předseda krátkodobě vykonávat svoji funkci Unie nebo z jeho pověření vykonává místopředseda veškeré funkce předsedy Unie.

Místopředseda je volen také na dobu tří let.

Čl. 6 Sekretář

Sekretář zejména:

zřizuje v sídle Unie sekretariát, zajišťuje a řídí jeho činnost
účastní se všech valných hromad
jedná jménem Unie ve všech otázkách, k nimž byl pověřen předsedou, valnou hromadou nebo těmito stanovami
Jeho funkční období se nestanovuje, sekretář může být zaměstnancem Unie (viz §10, čl. 5).

§12 Sekretariát

Sekretariát ve všech činnostech podléhá sekretáři Unie a zejména:

•  spravuje veškerý majetek Unie
•  zabezpečuje veškerou administrativní agendu Unie (zejména vedení účetnictví, pořizuje zápisy z valných hromad, připravuje podklady pro jednání valných hromad, výboru a pracovních skupin a připravuje zprávy o činnosti
•  připravuje výboru podklady pro vyúčtování záloh na služby
•  svolává jednání a uchovává zápisy z nich
•  distribuuje dokumenty včetně dokumentů pracovních skupin
•  Sekretariát zajišťuje pro členy služby, které souvisí s posláním Unie, a to buď bezplatně nebo placeně na základě objednávky v souladu s §15, čl. 5.

§13 Kontrolní komise

Členové kontrolní komise z řad členů jsou voleni valnou hromadou vždy na dva roky. Voleni jsou prostou většinou z kandidátů, kteří nemusí být navrhováni pouze z řad přítomných zástupců členů. Členové kontrolní komise musí být alespoň dva. Jeden z nich musí být valnou hromadou ustanoven jako předseda kontrolní komise s hlasem rozhodujícím. Člen kontrolní komise nesmí zároveň být členem výboru a pokud je to možné, nesmí být ani zástupcem člena zastoupeného ve výboru. U členů kontrolní komise se předpokládají odborné ekonomické znalosti.

Kontrolní komise kontroluje hospodaření Unie s majetkem a finančními prostředky a předkládá řádné valné hromadě zprávu o výsledcích této kontroly. K tomu je oprávněna nahlížet do všech dokumentů Unie a vyjadřovat se k návrhům účetní závěrky a rozpočtu. Stejně tak má právo vyjadřovat se k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě.

Kontrolní komise dále kontroluje stav členské základny a správnost a úplnost plateb členů.

Kontrolní komise je oprávněna navrhnout svolání mimořádné valné hromady a navrhovat body jednání valné hromady.

§14 Odborná spolupráce a odborné pracovní skupiny

Čl. 1 Při řešení odborných problémů spolupracuje Unie zejména prostřednictvím sekretariátu s orgány státní správy a dalšími organizacemi a sdruženími, činnými v dotčené oblasti.

Čl. 2 V případě problémových otázek většího rozsahu zřizuje valná hromada k jejich řešení pracovní skupiny, jejichž činnost a součinnost je usměrňována výborem.

Čl. 3 V čele pracovní skupiny je předseda pracovní skupiny. Předseda pracovní skupiny organizuje a řídí činnost pracovní skupiny. Podle povahy a složitosti problému svolává pracovní jednání.
Předsedu pracovní skupiny volí zpravidla valná hromada z řad zástupců členů na valné hromadě přítomných.

Členy pracovní skupiny jsou odborníci - zaměstnanci členů vybraní předsedou pracovní skupiny a jmenovaní sekretariátem v počtu a podle požadavků, schválených valnou hromadou, v odůvodněných případech i spolupracovníci externí, vybraní obdobným způsobem. Činnost v pracovní skupině se u pracovníků členů považuje za součást jejich pracovní náplně, náklady členem takto vynaložené se započítávají do úhrad činnosti Unie. S externími pracovníky se uzavírá dohoda o provedení práce neb o jiná odpovídající dohoda podle příslušných předpisů.

Čl. 4 Pracovní skupina si podle potřeby může zvolit sekretáře pracovní skupiny. Sekretář Unie zodpovídá i nadále za svolávání jednání, uchovávání zápisů a distribuci dokumentů, týkajících se práce skupiny.

Čl. 5 O činnosti a výsledcích práce pracovní skupiny podává zprávu její předseda. Zprávu podává zásadně při dokončení stanoveného úkolu a průběžně alespoň dvakrát ročně, z toho jednou jako součást výroční zprávy. Předseda pracovní skupiny je oprávněn navrhovat body jednání valné hromady.

§15 Zásady hospodaření

Čl. 1 Majetek Unie tvoří členské příspěvky, úroky, příjmy, dary, nevyčerpané provozní prostředky z minulého období a veškerý movitý a nemovitý majetek Unií získaný.

Čl. 2 Unie hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou. Běžné hospodaření Unie se řídí obecně závaznými pravidly.

Čl. 3 Sekretář Unie připraví návrh rozpočtu na následující finanční rok, ve kterém uvede potřebné výdaje a nutné příjmy. Po schválení výborem se rozpočet zašle členům s ostatními podklady pro valné shromáždění, které rozpočet zkontroluje, změní, je-li to nutné, a schválí.

Čl. 4 Na financování činnosti Unie se členové podílejí členským příspěvkem a roční zálohou podle rozhodnutí valné hromady.

Členské příspěvky slouží zejména k úhradě nákladů spojených s jednáním valných hromad, výboru, kontrolní komise a činností sekretariátu a dále účasti v CECIP. Je-li sekretář zaměstnancem Unie, jeho plat se také hradí z členských příspěvků.

Zásady pro stanovení výše záloh pro jednotlivá rozpočtová období, způsob a termíny plateb stanoví valná hromada podle nákladů na činnosti dané posláním Unie.

Čl. 5 Služby, které jsou součástí poslání Unie, jsou pro členy Unie bezplatné. Do těchto bezplatných služeb patří:

•  informování o činnosti Unie
•  rozesílání pozvánek a souvisejících materiálů na valné hromady
•  poskytování informací ze společného fondu norem o jejich originálním znění
•  informování o legislativním vývoji v ČR v oblasti vážení
•  seznámení s výsledky práce odborných pracovních skupin
•  poskytování konzultací v rámci poslání Unie
•  a další služby, schválené valnou hromadou.

Čl. 6 Unie může poskytovat služby i externě za smluvní ceny. Takto získané prostředky jsou příjmem Unie. Unie nesmí poskytovat služby, které jsou v rozporu s jejím posláním.

Čl. 7 Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem mezi náklady vynaloženými na činnost Unie a příjmy, složenými z příspěvků, záloh a dalších příjmů Unie.

Schodek se uhradí dodatečnými platbami členů až do výše násobku členského příspěvku, stanoveného valnou hromadou.

§16 Závěrečná a přechodná ustanovení

Čl. 1 Tyto stanovy byly schváleny členy Unie dne 20. ledna 1998 v Praze a je možné je změnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady.

Čl. 2 O změně stanov bylo rozhodnuto 12. valou hromadou Unie dne 9. dubna 2002 v Praze.