Události
Dne 30. 5. 2018 se v sídle Unie konala 31. valná hromada UVV ČR. Hodnotil se rok 2017 a připravovaly se nové akce. Po přijetí firmy Sartalex s.r.o. v loňském roce rozšířil naše řady letos Novum Global, a.s.  Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

7. listopadu 2017 se uskutečnil v konferenčním sále hotelu Vista v Brně odborný seminář. Byl pořádán ve spolupráci s Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a s Českým metrologickým institutem. Kompetentní pracovníci obou těchto institucí seznámili naše členy jak s aktuální, tak s připravovanou legislativou. Získané informace byly užitečné a vyvolaly živý ohlas.

21. června 2017 se v sídle UVV ČR konala jubilejní 30. řádná valná hromada. Nové, případně novelizované právní předpisy vyvolávají nutnost průběžné informace. Bylo rozhodnuto o konání odborného semináře v letošním roce. Na programu byly též volby do výboru Unie. Zápis z jednání a výsledků valné hromady je členům k dispozici.

Dne 9. 6. 2016 se v Hotelu AVANTI konala 29. řádná valná hromada. Její odborná část byla věnovaná aktuálním informacím o povinnostech, vyplývajících z nového legislativního rámce. Byla pořádána ve spolupráci s ČMI za účasti generálního ředitele ČMI RNDr. Pavla Klenovského a přednášejících pracovníků ČMI. Zápis z valné hromady a také přednesené příspěvky jsou členům k dispozici.

Dne 30. června 2014 se konala v sídle UVV ČR 27. řádná valná hromada. Jednala o aktuální situaci na domácím i celoevropském trhu. Zápis z jednání je všem členům k dispozici.

Dne 30. května 2013 se konala v sídle UVV ČR 26. řádná valná hromada. Na programu byly též volby do orgnů Unie. Pro zajištění všech úkolů, které nás v letošním roce čekají byl doposud tříčlenný výbor rozšířen na pětičlenný. Zápis z jednání je všem členům k dispozici v kapitole dokumentace..

Dne 31. 10.-1. 11. 2012 se uskutečnilo v Hotelu Bohemia Chrudim setkání vahařů a tradiční interní seminář. Na programu byla kromě témat z oblasti legální metrologie také činnost České obchodní inspekce v oblasti vážení v obcodní síti. Jednání se zúčastnili vedoucí pracovnícu ÚNMZ a ČMI a zástupce ČOI.

Na 25. řádné valné hromadě UVV ČR, konané 21. března 2012 v sídle unie, byla kromě pravidelné agendy věnována pozornost ustavení tří odborných pracovních skupin. Jejich náplní práce budou konkrátní problémy metrologie hmotnosti, vysokorychlostního vážení za jízdy a stále aktuálnější otázky podnikání, obchodu a dozoru nad trhem. Zápis z jednání je členům k dispozici.

Dne 26. října 2011 se konal v kongresových prostorách Hotelu Equitana Martinice náš tradiční interní seminář. Na programu byla kromě témat z oblasti legální metrologie také živě diskutovaná problematika vážení vozidel na silnicích. Jednání se zúčastnili pracovnícu ÚNMZ a ČMI v čele s jeho generálním ředitelem.

Dne 23. 3. 2011 se v sídle UVV ČR konala 24. řádná valná hromada. Zápis z jejího jednání je členům k dispozici.

K tradičnímu odbornému setkání členů UVV ČR jsme se sešli 11. 11. 2010 v Jihlavě. Konalo se pod záštitou a za účasti předsedy ÚNMZ Ing. Milana Holečka. Mezi přednášejícími byli vedoucí pracovníci ÚNMZ, ČMI a dále Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.

V roce 2010 jsme byli pověřeni uspořádáním valného shromáždění evropské organizace vahařů CECIP. Jubilejní 60. valná hromada CECIP a v jejím průběhu i jednání odborných pracovních komisí se konalo v Praze ve dnech 13. - 15. května v hotelu Crowne Plaza Prague Castle. Na našich stránkách jsme o připravované akci informovali a zjednodušený záznam si můžete prohlédnout i dnes. .

Dne 17. března 2010 se v sídle UVV ČR konala 23. řádná valná hromada. Kromě projednání zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2009 byl schválen plán a rozpočet na rok 2010. Jeho důležitou součástí je konání 60. výročního zasedání CECIP v Praze, jehož organizací jsme pověřeni. Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace..

4. listopadu 2009 se ve Stříteži u Jihlavy konal za účasti předsedy ÚNMZ pana Ing. Holečka a s širším zastoupením ČMI interní seminář členů UVV ČR. Na programu byla problematika z oboru legální metrologie a právní aspekty podnikání..

Dne 8 dubna 2009 se v sídle UVV ČR konala 22. řádná valná hromada. Ve vyslechnuté zprávě o činnosti byla mimo jiné informace o vypracování validovaného postupu pro kalibraci vah s neautomatickou činností s počtem dílků do 10000. Tento materiál stejně jako zápis z jednání valné hromady je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

Letošní interní seminář se pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a za účasti generálního ředitele Českého metrologického institutu konal ve dnech 15.- 16. října 2008 v Hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. O průběhu jednání se dočtete mimo jiné v příspěvku našeho předsedy Ing. Šťastného, uveřejněném v časopise Metrologie, 4-2008.

Ve dnech 1.-3. května se ve Fayence ve Francii konalo 58. výroční zasedání CECIP. Z ČR se jednání zúčastnili pan Robert Pupala (PRECIA CZ) a předseda UVV ČR Ing. Šťastný (Mettler Toledo), který byl dosud současně členem výboru CECIP. V průběhu jednání byl zvolen vicepresidentem tohoto orgánu. CECIP slaví v tomto roce již 50 let od svého založení. Historii a významu této mezinárodní organizace je věnován článek, zveřejněný v časopise Metrologie 4-2008

Dne 3. dubna 2008 se konala v sídle UVV ČR již 21. řádná valná hromada. Na jejím programu byl mimo pravidelnou agendu řešen spor mezi dvěma našimi členy. Firma VAS servis s.r.o. podala návrh na vyloučení firmy TENZOVÁHY, s.r o. z řad členů Unie výrobců vah ČR z důvodu závažného poškození jejího zájmu. Smírné řízení k dohodě nevedlo a výsledkem bylo přijetí žádosti firmy TENZOVÁHY o ukončení členství. Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

Dne 25. 10. 2007 se sešla u příležitosti interního semináře v Hotelu Astra Srby 20. mimořádná valná hromada Unie výrobců vah České republiky. Byla podána informace o průběžném plnění plánu a konzultovala se příprava jeho rozšíření v příštím roce. Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

Ve dnech 24. - 25. 10. 2007 se konal ve společenských prostorách Hotelu Astra Srby (Tuchlovice) pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví interní seminář členů UVV ČR. Na programu byla témata z oblasti legální a průmyslové metrologie. Odborné příspěvky přednesli a v diskusi dále rozvedli pracovníci ÚNMZ a ČMI. Příspěvek právníka byl věnován právní problematice podnikání v oblasti výroby, prodeje i servisu, například smluvní odpovědnosti, technickým požadavkům na výrobky, záruce, reklamaci a náhradě škody. Texty přednášek doplněné související legislativou přijatou a platnou v ČR a v EU jsou obsahem sborníku vydaného na CD.

Účast zástupců UVV na GA CECIP. Ve dnech 17. - 18. května 2007 se v Londýně konalo 57. výroční zasedání CECIP. Organizátorem byla anglická vahařská společnost. U K WEIGHING FEDERATION. Z ČR se jednání zúčastnil předseda UVV ČR Ing. Šťastný (Mettler Toledo), který je současně členem výboru CECIP. Valná hromada byla krátce informována o průběhu jednání. Podrobné materiály z jednání jsou v textové i elektronické podobě členům k dispozici na sekretariátě.

Dne 13. března 2007 se konala v sídle UVV ČR 19. řádná valná hromada. Na jejím programu byly mimo jiné podle stanov i volby výboru a kontrolní komise. Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

Ve dnech 8. - 9. 11. 2006 se konalo v kongresových prostorách Hotelu Equitana Martinice pracovní setkání členů UVV ČR. Na programu byla témata z oblasti legální a průmyslové metrologie. Odborné příspěvky přednesli a témata v diskusi dále rozvedli pracovníci ÚNMZ a ČMI v čele s jeho generálním ředitelem. Texty přednášek doplněné související legislativou přijatou a platnou v ČR a v EU jsou obsahem sborníku vydaného na CD.

Ve dnech 25. - 27. května 2006 se konalo 56. výroční zasedání CECIP ve Varese. Pořádáním byla pověřena italská vahařská společnost  UCISP - GISI se sídlem v Miláně.. Z ČR se jednání zúčastnili předseda UVV ČR Ing. Havel a člen výboru CECIP Ing. Šťastný (Mettler Toledo).

Dne 30.března 2006 se konala v sídle UVV ČR 18. valná hromada. Zápis z jednání je členům k dispozici v kapitole dokumentace.

Dne 10. 11. 2005 se v Hotelu Equitana Resort Martinice konalo pracovní setkání členů UVV ČR k tématům: příprava zákona o metrologii, MID, certifikace výrobků, řízení kvality výroby, nejistoty měření, prohlášení o shodě. Odborné informace k těmto problémům i v rámci diskuse poskytli pracovníci ÚNMZ a ČMI v čele s jeho generálním ředitelem.
Organizaci zajistila firma M.E.N. Expert, s.r.o. z Příbrami.
V rámci setkání se uskutečnila též mimořádná valná hromada UVV ČR, na níž byli přijati dva noví členové.

Zúčastnili jsme se meziresortního připomínkového řízení k připravovanému novému zákonu o metrologii (má být schvalován v roce 2006). Na ÚNMZ jsme předali své připomínky (najdete je v kapitole dokumentace).

Ve dnech 5. - 7. května 2005 se v Katovicích konalo 55. výroční zasedání CECIP. Organizátorem byla polská vahařská společnost. Stowarzyszenie wagarzy polskich. Z ČR se jednání zúčastnili předseda UVV ČR Ing. Havel, sekretář Ing. Slavíček a Ing. Šťastný (Mettler Toledo).

Dne 30. 3. 2005 se v sídle Unie konala 16. valná hromada UVV ČR. Zápis z jednání je členům k dispozici v rubrice dokumentace.

UVV ČR za spoluúčasti ČMI a ÚNMZ pořádala 4. listopadu 2004 v Poděbradech 10. Jubilejní konferenci
k problematice vážení a vážicích zařízení.

Ve dnech 20.-22. května 2004 se v Barceloně konalo 54. výroční zasedání CECIP. Organizátorem byla španělská vahařská společnost AECIP. Z ČR se jjednání zúčastnili předseda UVV ČR Ing. Havel a Ing. Šťastný
z Mettler Toledo s.r.o.

Dne 31. 3. 2004 se v sídle Unie konala 15. valná hromada UVV ČR, na níž byli mimo jiné přijati tři noví členové. Zápis z jednání je členům k dispozici rubrice dokumentace . „Zápis15VH-2004.pdf“.

UVV ČR za spoluúčasti ČMI a ÚNMZ pořádala 5. listopadu 2003 v Poděbradech 9. Tradiční konferenci k problematice vážení a vážicích zařízení .

Dne 19. 6. 2003 se v sídle Unie konala pracovní porada UVV ČR, na níž byly mimo jiné projednány návrhy na rozšíření činnosti unie a přípravy pracovního setkání vahačské obce v listopadu letošního roku. Zápis z jednání je členům k dispozici v rubrice dokumentace .

Mezinárodní vahařská organizace CECIP, jejímž jsme členem, pořádala ve dnech 29.- 31. 5. 2003 v Interlaken (Švýcarsko) 53.výroční zasedání. Jednání se z ČR zúčastnili předseda UVV ČR Ing. Havel a Ing. Slavíček z Calibra CZ, s.r.o.

Dne 23. 4. 2003 se v sídle Unie konala 14. valná hromada UVV ČR, na níž bylo mimo jiné projednáno přijetí tří nových členů a jednoho  pozorovatele. Zápis z jednání je členům k dispozici v rubrice dokumentace.

52. výroční zasedání CECIP se konalo 9. - 10. května 2002 v Ermelo poblíž Amsterodamu. Organizátorem byla holandská vahařská asociace VLW. Jednání se zúčastnili delegáti 12 členských zemí, pozorovatelé a řada dalších pozvaných hostí.

Dne 9.dubna 2002 se konala 12. valná hromada UVV ČR. Na této valné hromadě byli jednomyslně přijati do Unie další noví řádní členové, a to Bizerba s.r.o., Mettler - Toledo s.r.o. a Precia s.r.o. Byly rovněž upraveny stanovy Unie. Zápis z konání VH je uveden v rubrice dokumentace.

Dne 17.10.2001 se konala v Jihlavě 11. řádná valná hromada Unie výrobců vah České republiky. Hlavním bodem programu bylo schválení změny stanov Unie tak, aby bylo možné příjmou za členy Unie i ty zájemce, kteří se nezabývají přímo pouze výrobou vah, ale i jinými činnostmi z této oblasti, jako například prodejem, servisem, dovozem komponent atd. Přesné znění upravených stanov je možné nalézt na stránce stanovy.

51. Výroční zasedání CECIP (General Asembly) se uskutečnilo 24.-25. května 2001 v Bratislavě. Organizátorem byla Únia výrobcov váh Slovenskej republiky. Zasedání probíhalo pod záštitou primátora Bratislavy p. Doc. Jozefa Moravčíka a p. RNDr. Dušana Podhorského, DrSc., předsedy Slovenského úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví. Této významné akce se zúčastnilo 51 delegátů a pozorovatelů, 6 oficiálních hostů a 16 doprovodných účastníků, celkem ze 13 zemí.

Dne 27. března 2001 se konala v sídle Unie 10. řádná valná hromada UVV ČR.

Informace o 6. vahařské konferenci. Konference se konala ve Žďáru n. Sázavou 18. až 19. října tohoto roku. Součástí konference byla i návštěva a exkurze na pracoviště ČMI v Jihlavě. Dále byla podána informace od NMi Delft (Holandsko) na téma "Metrologie v zemích EU".

Dne 1.6.2000 se konalo v Lindau im Bodensee 50. výroční zasedání CECIP. Ze 13 států se jej zúčastnilo celkem 92 delegátů a hostů. Za ČR se zasedání zúčastnil předseda UVV ČR Ing Havel Jan, Dr Sc. Na zasedání byla jako řádný člen CECIP přijata Ukrajina. Delegace Číny se účastnila zasedání jako host.

Dne 17.5.2000 se konala v Praze v sídlu Unie 9.valná hromada UVV ČR.

Dne 20.10.1999 se konala u příležitosti výroční 5. konference o vážení v Líseku pod Pernštýnem z 8. Mimořádná valná hromada UVV ČR. Předseda Unie informoval plénum o spolupráci Unie při přípravě a vydání čísla časopisu AUTOMATIZACE, které bylo celé věnováno rozsáhlé problematice vážení. Dále Ing Havel DrSc seznámil přítomné s průběhem zasedání CECIP v Budapešti. Dále také informoval o vydaných dokumentech k této konferenci a o možnosti členů Unie tyto získat k nahlédnutí v sekretariátu Unie.

5. vahařská konference se konala 20. a 21.10.1999 v hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice pod Pernštejnem

Dne 24.7.1999 se konala 7. valná hromada UVV ČR

Dne 14.5.1999 se konalo v Budapešti 49. výroční zasedání CECIP. Ze 14 evropských států se jej zúčastnilo 55 delegátů. Za ČR se zasedání zúčastnil předseda UVV ČR Ing Havel Jan, Dr Sc.